• ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities en toepassing
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In2thecrowd / Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In2thecrowd houdt zich bezig met het (doen) begeleiden van ondernemers en startende ondernemers in ruimste zin, bij het proces van het (doen) adviseren van ondernemers en startende ondernemers over bedrijfsmatige financieringen in de ruimste zin. In2thecrowd B.V. is statutair gevestigd te Lelystad, tevens aldaar kantoorhoudende aan de Larserpoortweg 50 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66051010.

Crowdfunding: In2thecrowd werkt onder andere samen met Crowdpartners B.V. te Almere. Crowdfunding is het verkrijgen van vreemd vermogen via investeerders voor (potentiele) ondernemers via een daarvoor ingesteld platform, zoals door Crowdpartners wordt geëxploiteerd. In2thecrowd geeft via haar website (in2thecrowd.nl) ook informatie over crowdfunding en biedt eveneens via haar website de mogelijkheid voor (potentiele) ondernemers om via het platform van Crowdpartners projectvoorstellen te presenteren. Na akkoord van Crowdpartners worden de projectvoorstellen ook geplaatst op de website van In2thecrowd.

Crowdpartners: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Crowdpartners B.V., gevestigd te Almere Haven, tevens daar kantoorhoudende aan de Kerkstraat 56, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59658312. Crowdpartners heeft een ontheffing van het verbod op het als tussenpersoon werkzaamheden verrichten ten behoeve van het buiten besloten kring aantrekken van opvorderbare gelden in de zin van artikel 4:3 Wet op het financieel toezicht en een vergunning voor het bemiddelen in hypothecair krediet als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid Wft welke is verleend op basis van artikel 2:83, eerste lid Wft. Voor het overige is Crowdpartners vergunningplichtig noch prospectusplichtig op grond van de Wet op het financieel toezicht. Investeringen via Crowdpartners vallen dan ook niet onder het depositogarantiestelsel, enig beleggingscompensatiestelsel of enige andere garantieregeling. De Algemene Voorwaarden van Crowdpartners zijn beschikbaar via haar website (crowdpartners.nl) of door het klikken op deze link→ Algemene Voorwaarden Crowdpartners.

Ondernemer / Opdrachtgever: de rechtspersoon of een natuurlijk persoon die advies vraagt voor financiering van bedrijfsmatige investeringen en/of werkkapitaal en daarvoor onder andere gebruik wil maken van crowdfunding door op het platform van Crowdpartners één of meerdere projectvoorstellen te laten plaatsen.

2. Werkingssfeer
Alle betrekkingen tussen In2thecrowd B.V. en haar opdrachtgever(´s) zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

3. Dienstverlening
In2thecrowd zal bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden. In2thecrowd verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden, waaronder door haar verstrekte adviezen. Op In2thecrowd rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

4. Inschakeling van derden
In2thecrowd is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. In2thecrowd is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden, indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

5. Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever
Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever of van haar vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover In2thecrowd eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

6. Overeenkomst van dienstverlening
De aan de Opdrachtgever verzonden overeenkomst van dienstverlening zal gelden als vastlegging van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, tenzij de inhoud daarvan binnen acht dagen na datum verzending van die overeenkomst door de Opdrachtgever schriftelijk is weerlegd.

7. Reclames
Reclames betreffende de door In2thecrowd in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na datum van de betreffende declaratie schriftelijk door de Opdrachtgever te zijn ingediend bij In2thecrowd, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd.
Reclames ter zake de kwaliteit van de door In2thecrowd verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering dan wel nadat het gebrek had kunnen zijn waargenomen schriftelijk bij haar te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.
De datum van ontvangst van de reclame bij In2thecrowd is geldend voor de reclametermijn.
Reclames geven aan de Opdrachtgever geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.

8. Betalingstermijn en verzuim
Ingeval de Opdrachtgever de door In2thecrowd verzonden factuur niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft betaald, is door dit enkele feit, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, de Opdrachtgever in verzuim. Betaling van de toetsingskosten dienen door de Opdrachtgever bij vooruitbetaling aan In2thecrowd betaald te worden. Pas na ontvangst van de verschuldigde toetsingskosten zal In2thecrowd de aanvraag van Opdrachtgever beoordelen. De opdrachtgever die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik over het openstaande factuurbedrag aan In2thecrowd een rente verschuldigd van één procent per maand (waarbij een gedeelte van een maand als één maand geldt).

9. Opschortingsrecht
In geval de Opdrachtgever ten opzichte van In2thecrowd in verzuim is heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel te verrekenen.

10. Kredietwaardigheid van de Opdrachtgever
Mocht In2thecrowd tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent – gezien de omvang van de verstrekte opdracht – onvoldoende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever, dan heeft zij het recht de opdracht te beëindigen onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de reeds door In2thecrowd verrichte werkzaamheden.

11. Annulering opdracht
Vanaf het moment dat de opdracht van dienstverlening door de Opdrachtgever is ondertekend en door In2thecowd retour is ontvangen, worden bij de opdrachtgever na annulering van de opdracht door de opdrachtgever – ongeacht de reden – alle aan onderhavige opdracht bestede uren in rekening gebracht op basis van het uurtarief zoals in de overeenkomst van dienstverlening is vastgelegd.
Als de Opdrachtgever na annulering van de opdracht alsnog binnen een jaar na het beëindigen van de overeenkomst met In2thecrowd een overeenkomt sluit met een financier, die gebaseerd is op de verleende diensten en adviezen van In2thecrowd is alsnog het gehele bedrag verschuldigd op basis van hetgeen in de opdracht van dienstverlening is vastgelegd.

12. Ontbinding overeenkomst
In2thecrowd heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst bij schriftelijke verklaring te ontbinden:
Indien de Opdrachtgever tekort schiet en na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming in verzuim blijft.
Indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend dan wel in staat van faillissement is verklaard dan wel wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
Indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn waarbij van In2thecrowd niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de einddatum voort te zetten.
In deze situatie is de Opdrachtgever betaling van alle door In2thecrowd bestede uren verschuldigd tegen het uurtarief dat in de overeenkomst van dienstverlening is vastgelegd.

13. Verplichtingen Opdrachtgever
Opdrachtgever is verplicht alle voor de door In2thecrowd te verrichten werkzaamheden en derhalve voor een correcte uitvoering van de opdracht benodigde gegevens aan In2thecrowd te verstrekken.
Opdrachtgever garandeert dat alle door haar verstrekte informatie juist en volledig en actueel is.
Opdrachtgever vrijwaart In2thecrowd tegen alle aanspraken van derden jegens In2thecrowd ten gevolge van het niet volledig zijn van dan wel niet correct zijn van de door haar verstrekte dan wel niet verstrekte gegevens.
In2thecrowd heeft het recht de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden verplichtingen heeft voldaan.
Opdrachtgever geeft toestemming aan de Opdrachtnemer om de door hem verstrekte gegevens te delen met partijen waar de financiering wordt aangevraagd.

14. Aansprakelijkheid
In2thecrowd geeft geen garanties met betrekking tot het realiseren van (her)financieringen.
In2thecrowd is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van haar, dan wel haar leidinggevende(n).
In2thecrowd is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.
Voor schade, waarvoor de door In2thecrowd afgesloten wettelijke aansprakelijkheid-verzekering geen dekking biedt, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot de opdrachtsom.
Opdrachtgever vrijwaart In2thecrowd voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.

15. Overmacht
Indien partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
Als deze situatie zich voordoet, hebben partijen het recht om de overeenkomst tot dienstverlening geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
Indien deze situatie zich voordoet zal In2thecrowd alle aan de onderhavige opdracht bestede uren in rekening brengen aan de opdrachtgever op basis van het uurtarief dat is overeengekomen in de overeenkomst van dienstverlening.

16. Geheimhouding
Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele cliënt, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

17. Auteursrechtelijke bescherming
Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door In2thecrowd uitgebrachte, adviesplannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven bij haar berusten, ongeacht of voor de door In2thecrowd verrichte werkzaamheden kosten in rekening zijn gebracht.
De Opdrachtgever staat ervoor in dat de opgestelde stukken zoals adviesplannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke – behoudens zaken ter uitvoering van de overeenkomst – niet anders dan met schriftelijke toestemming van In2thecrowd worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
Indien In2thecrowd na aanvaarding van een opdracht van Opdrachtgever met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij In2thecrowd en staat het Opdrachtgever niet vrij zonder toestemming van In2thecrowd het concrete voorstel zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van intellectuele/ industriële eigendom, aan In2thecrowd toebehorende, waardoor Opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens In2thecrowd.
Deze schade wordt begroot op 10% van de door de derde gerealiseerde omzet met een minimum van € 10.000-, onverminderd het recht van In2thecrowd om de werkelijke schade middels een aanvullende schadevergoeding op de Opdrachtgever te verhalen.

18. Elektronische communicatie
Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen partijen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en In2thecrowd zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
Zowel Opdrachtgever als In2thecrowd zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van deze risico’s.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle verhoudingen tussen In2thecrowd en de Opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.
Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of ter zake van de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

20. Afwijkende bedingen
Bedingen afwijkende van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Opgesteld 1 november 2016.